Nacional d.o.o.

NACIONAL d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bjelovar

Adresa: Ljudevita Gaja 10, 43000 Bjelovar

Pogon: Velike Sredice 29e

Matični broj:  0710962

Tel:  043 242 520

Tel: 043 228 088

E-mail:  nacional1@nacional-bj.com

Žiro računi: 

Erste & Steiermarkische bank d.d. HR6024020061100003974

Zagrebačka banka d.d. HR7423600001101786730

Raiffeisen Bank HR8124840081105521665

Privredna banka Zagreb HR9723400091110985170

Vizija i misija poslovanja

Vizija

Vizija Nacionala je biti prepoznatljiv po svojem profesionalizmu i kvaliteti u području djelovanja. Naše usluge i ponuda iz asortimana proizvoda, pridonosi našoj pouzdanosti i konkurentnosti. I dalje ćemo biti sinonim za sigurno, ugodno i stimulativno radno mjesto.

Misija

Misija nacionala je:

 • Postići veću uspješnost poslovanja i poboljšati poziciju na tržištu.
 • Kupcima osigurati proizvode i usluge koji će optimalno zadovoljiti njihove potrebe te omogućiti da se ugodno osjećaju prilikom kupnje u našim prostorima.
 • Pridonijeti razvoju i ekonomskom prosperitetu regije u kojoj poslujemo te Republike Hrvatske u cjelini.
 • Radnicima omogućiti potrebne edukacije , usavršavanje u svom poslu , osobni Razvoj i stvaranje karijere , a za postignute rezultate osigurati zaslužene nagrade.

Naše zaposlenike potičemo da cijene i postižu rezultate koristeći svoj cjelokupni potencijal u cilju trajnog napretka. Odnose s kupcima , dobavljačima , zaposlenicima i lokalnom zajednicom obilježavaju dugoročni partnerski odnosi temeljeni na povjerenju , poštenju , timskom radu , razumijevanju i međusobnom poštivanju.

Naša poslovna filozofija i akcije usmjereni su na uspješnu povezanost između naših kupaca , zaposlenika , zajednice i okoline.

Radimo sve da naša predanost urodi posvemašnjim povjerenjem u svim aspektima našeg djelovanja.

Politika kvalitete

Od samog početka djelovanja Nacional si je postavio visoke kriterije kvalitete poslovanja. U skladu s time vrlo brzo se pokazalo da je to moguće postići samo uvođenjem integriranog sustava upravljanja poslovanjem zasnovanog na nekom transparentnom i šire prihvaćenom modelu. U cilju osiguranja i garancije visoke kvalitete svojih usluga, Nacional je uveo i provodi integrirani sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom i zaštitom okoliša prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, 14001:2015 i SCCp:2011 kao temelja u zadovoljenju postavljenih zahtjeva od strane naših kupaca, struke, zakonske regulative i sustava upravljanja. Uz kvalitetu, prioriteti u poslovanju su zaštita okoliša koja se provodi primjenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje i stalna briga za zdravlje radnika, zaštitu na radu i zaštitu od požara.

Da bismo u tome i uspjeli, konstantno osposobljavamo i usavršavamo svoje radnike na internim i eksternim seminarima i specijalizacijama jer su samo kvalificirani i motivirani ljudi snaga kompanije i pokretač napretka.

Politika i ciljevi kvalitete su dio cjelovite poslovne politike i ciljeva poslovanja i za njihovo ostvarenje je potreban puni angažman svih radnika Društva.

Zbog toga se politika kvalitete zasniva na sljedećim načelima:

 • U svom poslovanju, Društvo nastoji zadovoljiti zahtjeve svih zainteresiranih strana u skladu sa svim zakonskim i drugim preuzetim obavezama.
 • Kupac je svrha poslovanja te je najvažniji čimbenik u ostvarivanju ciljeva i politike kvalitete. Kupac postavlja zahtjeve kvalitete i određuje da li usluga kompletna i ispunjava li postavljene zahtjeve, odnosno ocjenjuje prikladnost proizvoda za uporabu. Cjelokupno poslovanje Društva je usmjereno prema kupcu – tržištu. Naš odnos prema kupcu se temelji na međusobnom povjerenju, otvorenoj komunikaciji, prepoznavanju i učinkovitom rješavanju njegovih zahtjeva, prijedloga i mogućih problema.
 • Dobavljači su vrlo značajan element u našem poslovanju i kvalitetom svojih proizvoda bitno pridonose podizanju ukupne kvalitete naših usluga te je velika pažnja posvećena održavanju profesionalnog i partnerskog odnosa s njima.
 • Poslovodstvo je ovlašteno i svjesno svoje dominantne odgovornosti u provođenju dokumentirane politike upravljanja kvalitetom i ciljeva kvalitete. Provođenje Politika integriranog sustava upravljanja poslovanjem sukladnih zahtjevima odabranih normi prikazano je u Poslovniku integriranog sustava upravljanja poslovanjem i pripadajućim dokumentima Društva. U cilju daljnjeg razvoja i poboljšanja Sustava upravljanja poslovanjem, temeljem podataka nadzora i mjerenja parametara sustava, poslovodstvo redovito provodi njegovo ocjenjivanje i na taj način osigurava unapređivanje i stalnu prikladnost i učinkovitost Sustava te provođenje usvojenih politika.
 • Radnici su temeljni pokretači sustava upravljanja kvalitetom poslovanja. Oni izravno, osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki radnik, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, svjestan je i odgovoran je za kvalitetu svoga rada i provođenje ove Politike.
 • Upravljanje rizicima, kontrola parametara proizvodnog procesa, stalno osposobljavanje, kvalitetna komunikacija i izvještavanje osnovni su elementi sustavnog unapređivanja organitacijskog znanja i temelj unapređenja poslovnih procesa.
 • Uporabom suvremenih organizacijskih i tehničko tehnoloških rješenja Društvo nadzire, smanjuje i sprječava emisije u okoliš i proizvodnju otpada, te racionalno troši neobnovljive izvore energije.
 • Radna sredina i oprema je primjerena, ispitana i sigurna a radnici su osposobljeni za rad na siguran način. U prostoru odgovornosti Društva, svi radnici, podizvođači i posjetitelji su dužni poštivati propisane postupke zaštite te koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Svi zaposlenici su upoznati sa ovom Politikom i ona je oglašena na vidljivim mjestima u radnim prostorijama Društva. Ova Politika je i javno dostupna na zahtjev zainteresiranih strana.

Politika zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša

Uprava NACIONALA d.o.o. prepoznaje utjecaj svoje djelatnosti, usluga i proizvoda na okoliš i zdravlje ljudi te iskazuje svoje opredjeljenje za trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja poslovanjem. Temeljna postavka našeg poslovnog djelovanja je usmjerenost na potrebe kupaca i njihovo zadovoljstvo našom uslugom i proizvodima.

Naš tehnološki razvoj i nastup na tržištu je temeljen na profesionalnom i odgovornom odnosu prema zaštiti zdravlja naših zaposlenika, partnera i kupaca, sigurnosti radnog procesa i zaštiti okoliša, na poštivanju propisa i regulatornog prava te usklađenosti sa zahtjevima međunarodnih normi i specifikacija ISO 14001 i SCCp.

U cilju daljnjeg razvoja i jačanja ovih vrijednosti mi nastavljamo:

 • Kontinuirano pratiti promjene propisa s područja zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša,
 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje te omogućiti stalno usavršavanje i razvoj, jer je edukacija zaposlenika na svim razinama osnov uspješnog sustava upravljanja.
 • Razvijati osobnu odgovornost, kao preduvjet uspješnosti cjelokupnog sustava
 • Razvijati poslovne procese i rješenja s minimalnim rizikom za naše radnike, partnere i okoliš,
 • Pratiti razvoj tehnologije i nabavljati modernu i učinkovitu opremu,
 • Poboljšavati svoj sustav upravljanja poslovanjem, kako bi se smanjio štetan utjecaj na zdravlje sigurnost i okoliš uslijed razvojnih, proizvodnih i uslužnih aktivnosti.
 • Koristiti ovu Politiku kao okvir za postavljanje ciljeva sustava upravljanja zaštitom i okolišem,
 • Identificirati procese, materijale, proizvode i otpad koji mogu uzrokovati onečišćenje okoliša, te provoditi mjere za izbjegavanje, smanjenje ili kontrolu onečišćenja gdje je to tehnički i ekonomski moguće.
 • Analizirati i procjenjivati procesne rizike i okolišne aspekte proizvoda i usluga koji utječu ili mogu utjecati na okoliš, zdravlje i sigurnost procesa te odrediti njihov značaj kao kritičnih elemenata sustava koji imaju ili potencijalno mogu imati veći negativan utjecaj na zdravlje i okoliš.
 • Održavati adekvatan stupanj nadzora nad rizicima i značajnim aspektima okoliša.
 • Postavljati si mjerljive i ostvarive ciljeve upravljanja zaštitom i okolišem.
 • Pratiti pokazatelje kojima analiziramo gospodarenje otpadom, smanjenje emisija onečišćenja u zrak, vodu i tlo, sprječavati izvanredne situacije te osiguravati brzu i adekvatnu reakciju i koristiti prilike za poboljšanja.
 • Smanjivati količine opasnog otpada koji nastaje u našim radnim procesima te izdvajati i skupljati korisni otpad s ciljem recikliranja.
 • Prevenirati ozljede i bolesti, te graditi sigurno okruženje za rad,
 • Poslovnim partnerima, dobavljačima i ovlaštenim tvrtkama komunicirati svoje relevantne zahtjeve i otvoreno prenositi informacije o stanju okoliša u našim poslovnim jedinicama,
 • Prenositi znanja i na sve ostale zainteresirane strane, posebno lokalnu zajednicu.

Zaposlenici Nacionala su upoznati s politikom integriranog sustava upravljanja zaštitom i okolišem, shvatili su ju i prihvatiti kao trajno opredjeljenje u vlastitom djelovanju. Vlastitim ponašanjem i djelovanjem nastojimo biti primjer i drugima u cilju sigurnog rada, kvalitetnog i zdravog života i čuvanja prirode i okoliša.

Ova Politika je javno dostupna na zahtjev zainteresiranih strana.


Organizacijska shema

 • Željko Maletić

  Tel. 043 242 520

  Fax. 043 242 109

  nacional1@bj.t-com.hr